Hermeneutikai füzetek

Akciós ajánlat
  Hermeneutikai Füzetek 2. Gerhard Ebeling: Értelmezéstörténet mint egyháztörténet Budapest, 1944 Gerhard Ebeling 1947-ben írt programadó tanulmánya – Az egyháztörténet mint a Szentírás értelmezésének története – rávilágít, hogy a hermeneutika, vagyis a Szentíráshoz való viszony történeti...
Ár: 700 Ft (800 Ft)
Akciós ajánlat
  Hermeneutikai Füzetek 5. Søren Kierkegaard: Építő keresztény beszédek Budapest, 1995   A dán gondolkodó 1848-ban írt hét „beszéde”, melyekben elvész korábbi írásainak terjengőssége, lágysága; ezekben a beszédekben minden világos, egyszerű és érthető. Mégsem mindenkinek befogad­ható,...
Ár: 800 Ft (1.000 Ft)
Akciós ajánlat
  Hermeneutikai Füzetek 7. Gerhard Ebeling: Isten és szó Budapest, 1995   A német származású zürichi teológus és egy­háztörténész, Gerhard Ebeling (1912–2001) két tanulmányát tartalmazza a füzet (Isten szava és a hermeneutika, Isten és szó). Gerhard Ebeling – Rudolf Bultmann, Emil Brunner...
Ár: 800 Ft (1.000 Ft)
Akciós ajánlat
  Hermeneutikai Füzetek 8. Ulrich Luz: Evangélium és hatástörténet. A Máté-evangélium értelmezése a történelemben Budapest, 1996   A berni újszövetséges teológus, Ulrich Luz (1938–) a gadameri hatástörténetet alkalmazza Máté evangéliumára. Miért nem vette az egyház figyelembe...
Ár: 800 Ft (1.000 Ft)
Akciós ajánlat
  Hermeneutikai Füzetek 12. Tyconius: Szabályok könyve – Liber Regularum Tyconii Budapest, 1997   A bibliai hermeneutika „klasszikusa”, valószínűleg az első latin nyelvű hermeneutika. Tyconius a 4. században Észak-Afrikában élt donatista, akit azonban kritikája miatt maga a donatista...
Ár: 700 Ft (800 Ft)
Akciós ajánlat
  Hermeneutikai Füzetek 13. Kinyilatkoztatás: két megközelítés Budapest, 1997   Két mai szerző (református teológus és filozófus) tanulmánya a „kinyilatkoztatás-kijelentés” témájában. Bolyki János a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának újszövetséges professzora, a...
Ár: 700 Ft (800 Ft)
Akciós ajánlat
  Hermeneutikai Füzetek 14. Michael Edwards: De poetica christiana Budapest, 1997   Michael Edwards (1938–), angol költő és irodalomtudós négy tanulmányát tartalmazza a füzet (A keresztény poétika, Költészet és ismétlés, A megváltott idő, Írás és újraírás), melyek közül az egyik...
Ár: 700 Ft (900 Ft)
Akciós ajánlat
  Hermeneutikai Füzetek 15. D. L. Baker: Két szövetség, egy Biblia Budapest, 1998   Az eredetileg disszertációnak készült kézikönyv az Ó- és az Újszövetség teológiai kapcsolatának átte­kintésével foglalkozik. D. L. Baker kombinatorikus logikával a lehetséges válaszokat nyolc csoportba...
Ár: 1.500 Ft (2.000 Ft)
Akciós ajánlat
  Hermeneutikai Füzetek 16. Órigenész: A princípiumokról IV. könyv 1–3 Budapest, 1998   A görög egyházatya értekezése, az első keresztény bibliai hermeneutika. Órigenész írásmagyarázatával nem egyszerűen csak túllép elődein, hanem minőségileg újat alkot: az exegézis Órigenésszel válik...
Ár: 700 Ft (800 Ft)
Akciós ajánlat
  Hermeneutikai Füzetek 17. George Lindbeck: A dogma természete Budapest, 1998   George A. Lindbeck könyve a vallás kulturális-nyelvi megközelítésének teológiai továbbgondolása. A szerző ezt a szemléletet szembeállítja a hagyományos ortodoxia tételes dogmaértelmezésével és a liberális...
Ár: 1.300 Ft (2.000 Ft)
Akciós ajánlat
  Hermeneutikai Füzetek 18. Tőkés István: Új hermeneutika Budapest, 1999   Az Új hermeneutika című könyvében Tőkés István az elmúlt ötven év szakirodalmában tájékozódik, Bultmann, Ebeling, Fuchs, Gadamer és Ricoeur munkássága foglalkoztatja. Nem öncélúan fordul a modern teológusok és...
Ár: 800 Ft (1.000 Ft)
Akciós ajánlat
  Hermeneutikai Füzetek 19. Ulrich Körtner: Az ihletett olvasó Budapest, 1999   „Mint minden irodalmi hermeneutikának, a bibliai hermeneutikának is fel kell tennie a kérdést, hogy ki a kanonizált szövegek implikált olvasója. Az itt olvasható tanulmányok azt a tézist képviselik, hogy a...
Ár: 800 Ft (1.000 Ft)
Akciós ajánlat
  Hermeneutikai Füzetek 20. Gánóczy Sándor: Valósághermeneutika és bibliaértelmezés Budapest, 1999   A Szerző munkája hozzászólás Bolyki János és Csanády András (Hermeneutikai Füzetek 13.) tanulmányaihoz. A hermeneutikai dialógus tehát folytatódik: a protestáns teológus és filozófus...
Ár: 700 Ft (800 Ft)
Hermeneutikai Füzetek 21. Budapest, 2000, 2016 Tartalom A könyv A prológus A hegyi beszéd A Messiás és tanítványai működése A tanítványi közösség létrejötte Izraelben A tanítványok gyülekezetének élete Szakítás Izraellel, és a gyülekezet feletti ítélet Passió és húsvét Végkövetkeztetések „Ulrich...
Ár: 600 Ft (900 Ft)
Akciós ajánlat
  Hermeneutikai Füzetek 22. Oscar Cullmann: Krisztus és az idő Az őskeresztény idő- és történelemfelfogás Budapest, 2000   Oscar Cullmann könyve a második kerek millenniumi évforduló után különösen időszerű. Olyan mérföldkő ez, amely az euró-amerikai civilizáció szekularizált emberét is...
Ár: 1.500 Ft (2.000 Ft)
Akciós ajánlat
  Hermeneutikai Füzetek 23. Varga István: Hermeneutikai írások I. Budapest, 2000   A hermeneutika magyar történetének elfelejtett darabjai kerülnek az olvasó kezébe, amikor Varga Istvánnak (1776–1831), a Szentírás-magyarázat debreceni professzorának megje­lennek Bevezetés a szent...
Ár: 500 Ft (800 Ft)
Akciós ajánlat
  Hermeneutikai Füzetek 24. Varga István: Hermeneutikai írások II. Budapest, 2000   A hermeneutika magyar történetének elfelejtett darabjai kerülnek az olvasó kezébe, amikor Varga Istvánnak (1776–1831), a Szentírás-magyarázat debreceni professzorának megje­lennek Bevezetés a...
Ár: 500 Ft (800 Ft)
Akciós ajánlat
  Hermeneutikai Füzetek 26. Tyconius tanulmányok Budapest, 2001   Ez a tanulmánykötet Tyconius 4. század eleji egyházfogalomra vonatkozó kijelentéseit, elemző tanulmányait tartalmazza, mely ily módon rámutat a hermeneutika és az ekkléziológia összefüggéseire is. Különösen is hangsúlyos...
Ár: 600 Ft (800 Ft)
Akciós ajánlat
  Hermeneutikai Füzetek 27. S. T. Coleridge: Egy kereső szellem vallomásai Levelek a Szentírás ihletettségéről (1840) Budapest, 2004   A tizenkilencedik század elején a költő még filozófus és teológus lehetett egyszerre. Samuel Taylor Coleridge (1772–1834), az angol romantikus költészet...
Ár: 700 Ft (800 Ft)
Akciós ajánlat
  Hermeneutikai Füzetek 28. Egy testben a kereszt által Princetoni javaslat a keresztények egységére Szerkesztette: Carl E. Braaten és Robert W. Jenson Budapest, 2005   A tizenhat észak-amerikai teológus által 2003-ban megfogalmazott Princetoni javaslat az ökumenizmus történetében...
Ár: 700 Ft (800 Ft)
Akciós ajánlat
  Hermeneutikai Füzetek 29. George Hunsinger: Új termtés hajnala Barth hermeneutikai realizmusa és a feltámadás Budapest, 2005   Hogyan kell értenünk a Szentírást? Min­dent szigorúan „betű, illetve szó szerint”, vagy elég, ha „csak szimbolikusan”? Minden úgy igaz a Bibliában, úgy történt,...
Ár: 700 Ft (800 Ft)
Akciós ajánlat
  Hermeneutikai Füzetek 30. Egy házban élnek-e a keresztények? Magyar reflexiók a Princetoni javaslatra Szerk.: Fabiny Tibor Budapest, 2007   A tizenhat észak-amerikai teológus által megfogalmazott Egy testben a kereszt által. Princetoni javaslat a keresztények egységére (HF 28.)...
Ár: 800 Ft (1.000 Ft)
Akciós ajánlat
  Hermeneutikai Füzetek 31. Karl Barth: Kálvintól Bultmannig Budapest – Debrecen, 2009   Jelen füzetben Barth Bultmann teológiájával foglalkozó legreprezentatívabb munkáját tesszük ma­gyarul közzé. Az 1952-ben keletkezett írásban Barth arra tesz kísérletet, hogy Bultmann teológiai...
Ár: 800 Ft (1.000 Ft)
Akciós ajánlat
  Hermeneutikai Füzetek 32. Rekha Chennattu: A Biblia és az indiai exegézis Budapest, 2010   Az indiai exegézis iránti érdeklődés nem új jelenség, a 16. század óta több próbálkozás történt a Biblia indiai szemszögből való feldolgozására. A kötet először röviden összefoglalja az erre...
Ár: 700 Ft (1.000 Ft)
Akciós ajánlat
  Hermeneutikai Füzetek 33. Fabiny Tibor: Szóra bírni az Írást – Újra Budapest, 2010   Több mint másfél évtizede jelent meg a Hermeneutikai Füzetek 3. száma Szóra bírni az Írást. Irodalomkritikai irányok a Biblia értelmezésében. Hat tanulmány és vita címmel. A kiadvány egyetemi hallgatók...
Ár: 800 Ft (1.000 Ft)
Akciós ajánlat
  Hermeneutikai Füzetek 34. Jonathan Edwards: Oroszlán Bárány – Krisztus szépsége Budapest, 2012   Edwards igehirdetésének eredeti címe „The Excellency of Christ”, ami kiválóságot, tökéletességet, azaz szépséget jelent. E páratlan architektonikával felépített beszéd tézise, hogy Jézus...
Ár: 600 Ft (800 Ft)
Akciós ajánlat
  Hermeneutikai Füzetek 35. Horváth Orsolya: A leleplező Ige. Hermeneutikai helyzetek az Újszövetségben Budapest, 2013   Egyre inkább arra a meggyőződésre jutottam, hogy a Hermeneutikai Füzetek olvasóinak pontosan ilyen kérdések felvetésére van szükség: „mit jelent a nem-megértés János...
Ár: 700 Ft (800 Ft)
Hermeneutikai Füzetek 36. Budapest, 2015   Hogyan vegyük komolyan az Írást? Ez a könyv arra vállalkozik, hogy választ keressen e kérdésre: mit jelent a bölcs bibliaolvasás? A szerző az olvasás alapvető kontextusaira irányítja a figyelmet: a történelmi, az irodalmi és a teológiai...
Ár: 900 Ft (1.200 Ft)
Hermeneutikai Füzetek 37. Budapest, 2016. Tartalom Bevezetés a hitvalló dokumentumok gyűjteményéhez William J. Abraham: Hitvallás Krisztusról A Barmeni Nyilatkozat (1934) Hitvalló nyilatkozatok az Egyesült Államokban Episzkopális (Anglikán) Egyház A Baltimore-i Nyilatkozat (1991) Evangélikus –...
Ár: 500 Ft (700 Ft)
 Hermeneutikai Füzetek 38. „Richard Hays könyvei azt az alapvető belátást erősítik bennem, hogy Isten Igéje párbeszédet kezdeményezett. Azokkal, akik a szent iratokat leírták, és azokkal is, akik ezen iratok olvasói. Hays azonban mélyebbre nézett annál, amit fogalmi gondolkodásnak szoktunk...
Ár: 1.500 Ft
 Hermeneutikai Füzetek 39. TARTALOMJEGYZÉK      Carl E. Braaten és a „jézuológia” klasszikus keresztény bírálata (Fabiny Tibor) 5    Carl E. Braaten: Vitatott Jézus – Kicsoda Ő?  Bevezető 20   ...
Ár: 1.500 Ft
Tételek: 1 - 31 ból 31

Elérhetőség

Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítvány Reviczky u. 4. 3. em. 309.
Budapest
1088
+36-1-483-2935 hermeneutika.btk@kre.hu Admin: Varga Webkiadó https://vawe.hu
vargaijanos@gmail.com