Egyéb kiadványok

Az Országos Tudományos és Kutatási Alapprogramok (OTKA) támogatásával 1997 és 200 között egy nagyszabású és összetett projektet valósítottunk meg, amelynek összefoglaló címe ,,A kora újkor szemiotikája és ikonográfiája" volt, s melynek keretében a szegedi ikonológiai és szemiográfiai műhely egyrészt alapkutatásokat végzett, másrészt nagy erőfeszítéseket tett a kutatási eredmányek...
Ár: 1.500 Ft
A szemiotikai és ikonográfiai megfontolások találkozási pontjait szemléltető kötetünket minden bizonnyal célszerű magának a jelnek a fogalmával bevezetnünk. Uberto Eco meghatározásával élve: jel az, amivel hazudni lehet. Ez a definíció, ha belegondolunk, különösen releváns a színházi folyamatok vizsgálatánál, hiszen a színházi befogadó közösségben találjuk a kultúrtörténet legnagyobb hazugságaira...
Ár: 1.500 Ft
Jelen könyv elsődleges témája az angol matematikus és mágus John Dee. Dee alakja szerencsés választásnak tűnik a reneszánsz mágia vizsgálatához, munkássága jól mutatja a korszak kultúrtörténetének különböző aspektusait. A könyv központi eleme az exaltatito, az ember megistenülésének ideológiája, de tudománytörténeti vizsgálódások, és Dee könyvtárának, forrásainak a bemutatása is helyet kap.
Ár: 3.000 Ft
Az elméleti bevezető után a második fejezet elsősorban arra a kérdésre keres választ, hogy a Commedia miként jeleníti meg az égit a földön. A harmadik rész az előbbivel ellenkező irányba halad, s a nyelvi kifejezések és konstrukciók szellemi jelentését kutatja. A negyedik nem a szavak, hanem a természeti és történeti dolgok és események szellemi kisugárzását elemzi.
Ár: 1.000 Ft
Biblikus bibliográfia, amely a keresztény és zsidó könyveket és folyóiratcikkeket is feltárja.
Ár: 1.200 Ft
Vígh Éva „Természeted az arcodon" Fiziognómia és jellemábrázolás az olasz irodalomban című kötete - a Szegedi Tudo­mányegyetem Bölcsészettudományi Karán folyó művelődés­történeti kutatásokba illeszkedően - az Ikonológia és Műértelmezés sorozat részeként a fiziognómiai irodalom történetének a bemutatására vállalkozik. A kötet két része több mint repre­zentatív összefoglalás; átfogó, hiteles képet...
Ár: 4.500 Ft
Vígh Éva „Természeted az arcodon" Fiziognómia és jellemábrázolás az olasz irodalomban című kötete - a Szegedi Tudo­mányegyetem Bölcsészettudományi Karán folyó művelődés­történeti kutatásokba illeszkedően - az Ikonológia és Műértelmezés sorozat részeként a fiziognómiai irodalom történetének a bemutatására vállalkozik. A kötet két része több mint repre­zentatív összefoglalás; átfogó, hiteles képet...
Ár: 4.500 Ft
A kötet a nemzetközi ikonológiai kutatások félévszázados múltra visszatekintő jelenét igyekszik bemutatni, s kizárólag olyan tanulmányokat közöl, amelyek eleddig nem jelentek meg magyar nyelven. A válogatást a szegedi bölcsészkaron működő csoport (Balázs Mihály, Fabiny Tibor, Pál József, Szőnyi György Endre, Szorényi László) végezte el, szándéka szerint átfogó képet adva e nálunk még alig ismert...
Ár: 1.800 Ft
Ikonológia és Műértelmezés 10. Szőnyi György Endre: PICTURA & SCRIPTURA. HAGYOMÁNYALAPÚ KULTURÁLIS REPREZENTÁCIÓK HUSZADIK SZÁZADI Elméletei
Ár: 1.500 Ft
Akciós ajánlat
Fabiny Tibor szerk. Budapest, 2011 „Miért tarjuk fontosnak, hogy fórumot teremtsünk a témának? Először is azért, mert hisszük, hogy a tisztánlátás nem Isten akarata ellen való. Nem tudjuk elfogadni, azok bölcsnek gondolt érvelését, akik szerint a múltat nem szabad bolygatni, s csak a jelennel és a jövővel érdemes foglalkozni. Miért fontos megismerni a múltat? Hogy tanuljunk belőle. Ha nem...
Ár: 695 Ft (1.390 Ft)
Akciós ajánlat
Fabiny Tibor – Pecsuk Ottó – Zsengellér József szerk. Budapest, 2014 2013. április 2–3. között rendezett Bibliafordítások a mai Magyarországon cím­mel konferenciát szervezett a Károli Gáspár Református Egyetem Hittu­do­mányi Kara, a Magyar Bibliatársulat és a Hermeneutikai Kutatóközpont. A konferencia célja a mai Magyarországon használatban lévő bibliafordítások áttekintése a különböző...
Ár: 1.900 Ft (2.300 Ft)
  Igazság és kiengesztelődés Az egyházi közelmúlt feldolgozásának teológiai, történeti, etikai és gyakorlati kérdései Budapest, 2006   „Magyarországon több mint másfél évtized telt el a politikai rendszerváltás óta. Egyházunkban, hason­lóan a többi egyházhoz, nem volt igazán belső lelki rendszerváltozás, megtisztulás, sajnálatosan elmaradt a katarzis. Míg 1956-ban az evangélikus...
Ár: 500 Ft (800 Ft)
Akciós ajánlat
  Fabiny Tibor: Hívő megértés. Válogatott egyházi publicisztika Budapest, 2008   Hívő megértés címet viseli a szerzőnek az egyházi sajtóban az elmúlt években megjelent cik­keinek gyűjteménye. A teológiában járatos olvasók számára talán Rudolf Bultmann Glauben und Verstehen (magyarul: Hit és megértés) kötetének címe ugrik be – a hasonlóság nem véletlen. Amíg a pietizmus hagyományából is...
Ár: 500 Ft (1.000 Ft)
Akciós ajánlat
  Tibor Fabiny: The Veil of God. The Testimony of Bishop Lajos Ordass in Communist Hungary Budapest, 2008   This is an excellent summary and analysis of the spiritual roots witch nurturned the courage and resistence of an extraordinary churchman and theologian. The author clearly shows how critical theological reflection and childlike faith find exemplary expression in the international...
Ár: 500 Ft (1.000 Ft)
Akciós ajánlat
  Amerika teológusa. Bevezetés Jonathan Edwards gondolkodásába Szerkesztette: Fabiny Tibor és Tóth Sára Budapest, 2008   2007. május 8–9. között a Yale Egye­tem Jonathan Edwards Központja (Jonathan Ed­wards Center) és a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerülete szervezésében a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara adott otthont a kétnapos nemzetközi...
Ár: 1.600 Ft (2.000 Ft)
Akciós ajánlat
  Kocziszky Éva: Hamann és a modernitás kritikája Budapest, 2000   Kocziszky Éva e kötete a 18. századi német filozófus és emellett keresztény hívő ember életművét mutatja be. A szerző Hamann gondolkodásában a filozófiának a keresztény hittel folytatott diskurzusát emeli ki, és a kortárs filozófiai kontextusból kiindulva úgy igyekszik feltenni kérdéseit, hogy tisztázza: mennyiben...
Ár: 1.000 Ft (1.500 Ft)
Akciós ajánlat
  The Bible in Literature and Literature in the Bible Edited by Tibor Fabiny Budapest – Zürich, 1999   This volume contains the papers delivered at the Conference Teaching Bible and Literature at Universities’ in Piliscsaba in 1995. The book has four parts: I. Faith and Art; II. The Bible and Literature; III. The Parables of Jesus and Literary Parables; IV. Methodology. The book can be...
Ár: 1.200 Ft (1.500 Ft)
Akciós ajánlat
    Interpretation of Texts Sacred and Secular Edited by Pierre Bühler and Tibor Fabiny Budapest – Zürich, 1999   The volume contains 26 lectures of the Conference held in Piliscsaba in 1998. The lectures were delivered in German and in English on biblical, theological, literary or art historical issues. What binds the lectures is the dialogue with, and the interpretation of...
Ár: 1.700 Ft (2.000 Ft)
  Hans Weder: Metaphor, Parable, Hermeneutics Budapest – Zürich, 1998   This volume contains Hans Weder’s three lectures delivered in Budapest between 23–25 April 1997. The titles are as follows: 1. To speak Metaphorically of God. On the Significance of the Parabolic Speech of Jesus. 2. The Activity of Parables. Hermeneutical and Theological Issues in Parable Re­search. 3. Biblical and...
Ár: 300 Ft (600 Ft)
Tételek: 1 - 20 ból 21
1 | 2 >>

Elérhetőség

Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítvány Reviczky u. 4. 3. em. 309.
Budapest
1088
+36-1-483-2935 hermeneutika.btk@kre.hu Admin: Varga Webkiadó https://vawe.hu
vargaijanos@gmail.com